Regulamin

12. Ochrona danych osobowych

Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności, która stanowi część niniejszego Regulaminu.

13. Okoliczności niepodlegające naszej kontroli

13.1 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia, przeszkody lub opóźnienia w realizacji Umowy spowodowane jakąkolwiek przyczyną niepodlegającą naszej kontroli, w tym za działanie jakiejkolwiek siły wyższej, osób trzecich (w tym między innymi hakerów, dostawców, administracji publicznej, quasi-państwowej, ponadpaństwowej lub lokalnej), powstania, rozruchy, zamieszki obywatelskie, wojny, starcia, operacje militarne, państwowe stany wyjątkowe, terroryzm, piractwo, aresztowania, ograniczenia wolności lub zatrzymania ze strony właściwych władz, strajki, zrzeszenia lub lokaut pracowników, epidemie, pożary, wybuch, huragan, powódź, suszę, warunki atmosferyczne, trzęsienie ziemi, klęski żywiołowe, wypadki, awarie techniczne, oprogramowanie osób trzecich, awarie lub problemy z publicznymi źródłami zaopatrzenia w media (w tym awarie w dostawie prądu, usług telekomunikacyjnych oraz internetu), niedobór lub brak możliwości uzyskania zaopatrzenia, materiałów, sprzętu lub transportu ("Działanie Siły Wyższej") bez względu na to, czy wspomniane okoliczności mogły zostać przewidziane.

13.2 Zarówno Ty jak i my możemy niezwłocznie rozwiązać Umowę poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony, gdy Działania Siły Wyższej trwają przez okres siedmiu dni roboczych lub dłuższy, i w takim przypadku żadna ze stron nie ponosi względem drugiej strony odpowiedzialności za powód takiego rozwiązania (z wyjątkiem zwrotu dokonanej płatności za niedostarczony Produkt).

13.3 Jeśli zawarliśmy Umowę na dostawę identycznych lub podobnych Produktów z więcej niż jednym klientem, a nie mamy możliwości pełnej realizacji naszych zobowiązań względem Ciebie z powodu Działania Siły Wyższej, możemy zdecydować według własnego uznania, które Zamówienia będziemy realizować i w jakim zakresie.

14. Skutki niewykonania Umowy

14.1 Jeśli naruszysz jakikolwiek ze swoich obowiązków wynikających z Umowy, możemy niezwłocznie rozwiązać stosowną Umowę poprzez pisemne wypowiedzenie i zachować wszelkie zaliczki, Ty zaś jesteś zobowiązany zwolnić nas od odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, straty, szkody, zobowiązania, koszty i wydatki jakiejkolwiek natury, wynikające z rozwiązania Umowy oraz niezwłocznie zapłacić nam wszelkie należne nam kwoty.

14.2 Rozwiązanie Umowy nie wpływa na przysługujące Tobie lub nam prawa lub środki ochrony prawnej. Rozwiązanie Umowy nie wpłynie na wejście w życie lub obowiązywanie przepisów, które miały wejść w życie lub obowiązywać z chwilą lub po takim rozwiązaniu.

 Szybka dostawa
przesyłką kurierską.

 30 dniowa gwarancja
satysfakcji lub zwrot pieniędzy.

 Masz wątpliwości?
zadzwoń: +48 730 210 411

Dane kontaktowe

Biegnij szybciej, wydajniej, wygodniej. Regeneruj się szybciej i zapobiegaj kontuzjom. OS1st to jedyne opaski kompresyjne z aktywnym systemem naprzemiennych stref kompresji. Zamień swoje skarpety do biegania na opaski kompresyjne OS1st

  • +48 730 210 411

Zapraszamy również do zapoznania się z naszymi innymi usługami:

Zapisz się do Newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, promocjach i rabatach, zapisz się już dziś!