Regulamin

11. Ograniczenie odpowiedzialności

11.1 Punkt 11 ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi punktami i reguluje cały zakres naszej Odpowiedzialności oraz przysługujące Ci jedyne i wyłączne środki ochrony prawnej:

a) dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z postanowień niniejszego Regulaminu, Umowy lub zawartych na Stronie (lub jakiejkolwiek ich części); lub

b) w inny sposób odnoszące się do niniejszego Regulaminu bądź też zawarcia lub wykonania jego postanowień.

11.2 Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają, ani nie ograniczają:

a) naszej Odpowiedzialności, która nie może zostać wyłączona lub ograniczona na mocy obowiązujących przepisów prawa; lub

b) Twoich ustawowych praw konsumenta.

11.3 Naszym jedynym obowiązkiem podczas wykonywania wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, jest dochowanie należytej staranności i wykazanie się należytymi umiejętnościami.

11.4 Z zastrzeżeniem punktu 11.2:

a) prosimy o dokonywanie przemyślanych zakupów. W szczególności prosimy przyjąć do wiadomości, że należy samodzielnie zasięgnąć informacji dotyczących danego Produktu przed wyrobieniem własnej opinii na jego temat oraz przed podjęciem decyzji o jego zakupie.

11.5 Z zastrzeżeniem punktu 10.2 nie akceptujemy i niniejszym wyłączamy wszelką Odpowiedzialność za Niedopełnienie Obowiązku za wyjątkiem naszej Odpowiedzialności wynikającej z postanowień niniejszego Regulaminu.

11.6 O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, nie ponosimy Odpowiedzialności za:

a) utratę dochodów;

b) utratę rzeczywistych lub przewidywanych zysków;

c) utratę zawieranych umów;

d) utratę możliwości korzystania z pieniędzy;

e) utratę spodziewanych oszczędności;

f) utratę transakcji;

g) utratę czasu;

h) utratę możliwości;

i) utratę dobrego imienia;

j) utratę reputacji;

k) stratę, zniszczenie lub uszkodzenie danych; lub

l) jakąkolwiek stratę pośrednią lub wtórną;

i taka Odpowiedzialność jest wykluczona, niezależnie czy szkoda jest przewidywalna, znana lub oczekiwana. Dla uniknięcia wątpliwości, punkty 11.6(a) do 11.6(l) mają zastosowanie bez względu na to, czy owe straty są pośrednie, bezpośrednie, wtórne lub o innym charakterze.

11.7 Ograniczenia Odpowiedzialności zawarte w punkcie 11.7 obejmują zarówno wszelką Odpowiedzialność wyraźnie przewidzianą w niniejszym Regulaminie, jak i wszelką Odpowiedzialność będącą rezultatem nieważności lub niewykonalności któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

11.8 W niniejszym Regulaminie:

a) "Odpowiedzialność ” oznacza odpowiedzialność za naruszenie warunków Umowy, Niedopełnienie Obowiązku, wprowadzenie w błąd, przywrócenie stanu poprzedniego lub jakąkolwiek inną podstawę roszczenia związaną lub wynikającą z niniejszego Regulaminu, w tym odpowiedzialność wyraźnie przewidzianą w niniejszym Regulaminie lub wynikającą z nieważności lub niewykonalności któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu (dla celów niniejszej definicji wszystkie odniesienia do "niniejszego Regulaminu" uznaje się za obejmujące wszelkie umowy zabezpieczające); oraz)

b) “Niedopełnienie Obowiązku ” oznacza niedopełnienie wszelkich zobowiązań wynikających z wyraźnych lub dorozumianych postanowień zobowiązań o dochowaniu należytej staranności i posługiwania się odpowiednimi umiejętnościami podczas realizacji postanowień Umowy.

 Szybka dostawa
przesyłką kurierską.

 30 dniowa gwarancja
satysfakcji lub zwrot pieniędzy.

 Masz wątpliwości?
zadzwoń: +48 730 210 411

Dane kontaktowe

Biegnij szybciej, wydajniej, wygodniej. Regeneruj się szybciej i zapobiegaj kontuzjom. OS1st to jedyne opaski kompresyjne z aktywnym systemem naprzemiennych stref kompresji. Zamień swoje skarpety do biegania na opaski kompresyjne OS1st

  • +48 730 210 411

Zapraszamy również do zapoznania się z naszymi innymi usługami:

Zapisz się do Newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, promocjach i rabatach, zapisz się już dziś!