Regulamin

15. Zawiadomienia

15.1 Wszelkie zawiadomienia w ramach Umowy wymagają formy pisemnej i mogą zostać dostarczone osobiście lub za pomocą listu opłaconego z góry lub za potwierdzeniem odbioru lub przez pocztę elektroniczną oraz skierowane do odpowiedniej osoby na ostatni znany drugiej stronie adres. Dla uniknięcia wątpliwości dla potrzeb Umowy i niniejszego Regulaminu, e-maile traktowane są jako zawiadomienia w formie pisemnej.

15.2 Przyjmuje się, że wszelka korespondencja wysłana drogą pocztową została doręczona w przeciągu pięciu dni roboczych od dnia nadania, jeśli adres odbiorcy jest w Polsce. Wszelką korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej uważa się za otrzymaną po potwierdzeniu, że e-mail został odebrany przez serwer odbiorcy w sposób umożliwiający odbiorcy zapoznanie się z ową wiadomością. Jako potwierdzenie faktu, że korespondencja została doręczona wystarczy udowodnić, że list lub e-mail został właściwie zaadresowany i zależnie od okoliczności, został nadany jako list opłacony z góry lub za potwierdzeniem odbioru, wysłany lub otrzymano potwierdzenie jego doręczenia.

16. Reklama na Stronie

16.1 Dołożymy wszelkich starań, aby przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących reklamy oraz odnoszących się do Strony.

17. Postanowienia ogólne

17.1 W celu prowadzenia prawidłowej księgowości i dla celów podatkowych będziemy przechowywać dokumentację Twojego Zamówienia oraz niniejszy Regulamin przez pięć lat po przyjęciu Zamówienia. Radzimy wydrukować i zachować kopię niniejszego Regulaminu, Twojego Zamówienia, Potwierdzenia Zamówienia, by móc się do nich odwołać w przyszłości.

17.2 Nieskorzystanie lub opóźnienie w skorzystaniu przez nas lub przez Ciebie z jakiegokolwiek prawa wynikającego z niniejszego Regulaminu lub Umowy nie stanowi zrzeczenia się tego prawa i nie będzie obejmować ani mieć wpływu na żadne inne ani późniejsze zdarzenie, nie narusza żadnych praw ani środków ochrony prawnej mających zastosowanie, ani w żaden sposób nie modyfikuje ani nie ogranicza naszych ani Twoich praw wynikających z niniejszego Regulaminu lub Umowy.

17.3 Jeśli jakikolwiek punkt niniejszego Regulaminu lub Umowy stanie się lub zostanie uznany za nieważny lub niepodlegający wykonaniu przez właściwy sąd, taka nieważność lub niewykonalność pozostaje bez wpływu na inne punkty oraz części punktów, i wszystkie one obowiązują póki niniejszy Regulamin lub Umowa mogą pozostać w mocy z pominięciem punktu niepodlegającego wykonaniu.

17.4 Nie wolno Tobie przenosić, przekazywać, wprowadzać zmian, obciążać opłatami, podzlecać, tworzyć powiernictwa, ani dokonywać żadnych innych czynności dotyczących Regulaminu i Umowy, a także któregokolwiek z Twoich praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu lub Umowy.

17.5 Żaden punkt niniejszego Regulaminu ani Umowy nie tworzy spółki, agencji ani relacji pracodawca-pracownik pomiędzy Tobą a nami i nie powinien być w ten sposób postrzegany.

17.6 Nikt, kto nie jest stroną niniejszego Regulaminu lub Umowy, nie nabywa żadnych wynikających z nich praw, ani nie jest uprawniony do korzystania z któregokolwiek z ich postanowień, nawet, jeśli osoba ta oparła się na którymkolwiek z nich lub wyraziła którejkolwiek ze stron niniejszego Regulaminu lub Umowy zgodę na podleganie któremukolwiek z tych postanowień.

17.7 Niniejszy Regulamin oraz Umowa (i wszystkie zobowiązania pozaumowne wynikające z nich lub z nimi związane) podlegają prawu polskiemu. Zarówno Ty, jak i my niniejszym poddajemy się niewyłącznej jurysdykcji sądów polskich. Wszelkie transakcje, korespondencja oraz kontakty między nami są dokonywane lub prowadzone w języku polskim.

18. Zmiany Ogólnego Regulaminu Prowadzenia Działalności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym momencie, o ile jest to konieczne w nagłych przypadkach jak zmiany w prawie lub z przyczyny techniczne. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie będą publikowane online, jednakże dalsze korzystanie ze strony uznaje się za akceptację nowego Regulaminu.

 Szybka dostawa
przesyłką kurierską.

 30 dniowa gwarancja
satysfakcji lub zwrot pieniędzy.

 Masz wątpliwości?
zadzwoń: +48 730 210 411

Dane kontaktowe

Biegnij szybciej, wydajniej, wygodniej. Regeneruj się szybciej i zapobiegaj kontuzjom. OS1st to jedyne opaski kompresyjne z aktywnym systemem naprzemiennych stref kompresji. Zamień swoje skarpety do biegania na opaski kompresyjne OS1st

  • +48 730 210 411

Zapraszamy również do zapoznania się z naszymi innymi usługami:

Zapisz się do Newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, promocjach i rabatach, zapisz się już dziś!