Gwarancja i zwroty

Opaski kompresyjne

1. Opaski kompresyjne objęte są 6-miesięczną gwarancją producenta liczoną od dnia sprzedaży towaru Kupującemu. Dodatkowo produkt objęty jest 30-dniową gwarancją satysfakcji – jeżeli kupujący nie jest zadowolony z efektu działania opaski, ma możliwość zwrotu produktu do punktu sprzedaży w ciągu 30 dni od daty zakupu przy pełnej refundacji kosztów zakupu.

2. Zwrot produktu w trakcie trwania okresu 30–dniowej gwarancji satysfakcji musi odbyć się z poszanowaniem poniższych zasad. Koszty przesyłki w całości pokrywa Kupujący.

 • Towar musi być zwrócony w oryginalnym, nie zniszczonym opakowaniu (kartonik oraz foliowe opakowanie) oraz kserokopią dowodu zakupu.
 • Opaska nie może nosić śladów użytkowania w nieprawidłowy sposób. Terminem "nieprawidłowy sposób" określa się: przerabianie i modyfikacje produktu, pranie w pralce, suszenie w suszarce bębnowej, prasowanie, złe dopasowanie rozmiaru co może spowodować zniszczenie produktu.

3. Gwarancji na produkt udziela się pod warunkiem bezwzględnego stosowania się do "Zaleceń" stanowiących załącznik do niniejszych warunków gwarancji.

4. Gwarancja polega na nieodpłatnej naprawie lub wymianie (według uznania Dystrybutora) wadliwego towaru lub podjęciu przez Dystrybutora innych czynności zmierzających do usunięcia wady ukrytej powstałej wyłącznie z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze w chwili jego sprzedania.

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki (postępowanie reklamacyjne rozpoczyna bieg wyłącznie w przypadku dostarczenia wadliwego towaru Dystrybutorowi wraz z dołączonym pisemnym opisem zgłaszanej wady), oraz kserokopią dowodu zakupu, a Kupujący zostanie poinformowany o sposobie i terminie jej rozpatrzenia.

6. Przesyłka z reklamowanym towarem musi zawierać dowód zakupu towaru oraz dokładny opis zgłaszanej wady. Brak wymienionych dokumentów wyłącza uprawnienia wynikające z niniejszych warunków gwarancji. Koszty przesyłki w całości pokrywa Kupujący.

7. Gwarancja nie obowiązuje w razie stwierdzenia:

 • uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego (niezgodnego z instrukcją) użytkowania lub konserwacji towarów,
 • uszkodzeń wynikających z celowego działania użytkownika czy osoby trzeciej,
 • nieprawidłowego przechowywania, transportu, ekspozycji towarów przez Kupującego lub osoby trzecie,
 • uszkodzeń lub utraty właściwości wynikających z naturalnego zużycia towarów,
 • uszkodzeń lub utraty właściwości wynikających z niewłaściwego zastosowania (doboru do schorzenia/dysfunkcji),
 • niezgłoszenia wady w terminie 7 dni od jej ujawnienia się,
 • przerabiania i modyfikacji produktu bez użycia oryginalnych akcesoriów i niezgodnie z zaleceniami producenta,
 • zakupu opasek w nieautoryzowanym punkcie.

8. Gwarancją nie są objęte w szczególności:

 • wygoda użytkowania,
 • naturalne zużycie, otarcia, przetarcia, zabrudzenia, plamy, przemoczenia,
 • wady jawne widoczne w chwili zakupu,
 • pęknięcia, rozerwania i inne uszkodzenia wynikające z wadliwego zdejmowania/zakładania opasek,
 • wady wynikłe z niewłaściwej konserwacji opaski lub jej braku,
 • uszkodzenia mechaniczne opaski,
 • inne uszkodzenia powstałe w wyniku suszenia opaski w bezpośrednim sąsiedztwie źródła ciepła,
 • zmiana odcienia koloru produktu pod wpływem światła, np: różny odcień półpary wystawowej od pozostającej w pudełku.

9. W związku z udzieleniem gwarancji strony wyłączają odpowiedzialność Dystrybutora z tytułu rękojmi.

10. W razie stwierdzenia przez Dystrybutora nieuzasadnionego zgłoszenia roszczeń z tytułu gwarancji Kupujący może zostać obciążony kosztami dojazdu, przesyłki zwrotnej, kosztami ekspertyzy, itp. w wysokości zwyczajowo przyjętej, które Kupujący będzie zobowiązany zapłacić na wezwanie Dystrybutora.

 


Zalecenia

Generalną zasadą dla jakichkolwiek opasek kompresyjnych jest konieczność ich zdjęcia po 6-8 godzinach noszenia lub w momencie odczuwania dyskomfortu. Każda osoba ma swój własny próg wrażliwości, więc jeśli opaska powoduje jakikolwiek dyskomfort, należy ją zdjąć i skontaktować się ze Sprzedawcą.

Przed założeniem i podczas używania opaski kompresyjnej należy:

 • zdejmować/zakładać obuwie odpowiednio je rozluźniając,
 • ochraniać każdą ranę opatrunkiem zabezpieczającym – nie wolno zakładać opaski bezpośrednio na ranę, pęknięcie czy otarcie skóry.

Dodatkowe wskazówki dla pacjentów z cukrzycą i/lub stopą wrażliwą:

 • możliwość użytkowania opasek kompresyjnych powinna być potwierdzona przez lekarza,
 • należy sprawdzać kończynę kilka razy dziennie ze szczególnym uwzględnieniem miejsc wrażliwych,
 • w przypadku pojawienia się nowych bolesnych obszarów, otarć skóry bądź innych niepokojących objawów należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub rehabilitantem.

Czyszczenie i pielęgnacja

 • produkt należy prać ręcznie w ciepłej (poniżej 300C) wodzie z zastosowaniem delikatnego mydła. Rzadko się zdarza, aby zabrudzenia i powstały w trakcie użytkowania zapach nie dał się w ten sposób usunąć – wtedy można zastosować dodatkowo (po wyschnięciu) delikatny płyn antybakteryjny.
 • suszyć na wolnym powietrzu, z dala od źródeł ciepła,
 • nie prać w pralce, nie suszyć w suszarce, nie prasować,
 • nie wkładać do włączonej mikrofalówki,
 • nie pozostawiać pod szkłem w nasłonecznieniu, nie pozostawiać w pobliżu ognia lub grzejników.